Worship and Prayer

LeeAnn, Meg, Naiya, & Dhilan at church for worship